Potulky po nekonečnej krajine krásnej literatúry

Diskusný stôl venovaný literárnemu prekladu v slovensko-maďarskom kontexte – 10. marec Budapešť
Kancelárie pre viacjazyčnosť Generálneho riaditeľstva EK pre preklad v Budapešti a Bratislave v spolupráci so Zastúpeniami EK v Maďarsku a na Slovensku organizujú spoločný diskusný stôl venovaný literárnemu prekladu v slovensko-maďarskom kontexte. Podujatie sa uskutoční 10. marca v priestoroch Zastúpenia EK v Maďarsku (Deák Ferenc utca 15, Budapešť). Prítomní hostia budú diskutovať o význame jazykovej rozmanitosti a umeleckom preklade ako prostriedku porozumenia medzi kultúrami.

Cieľom iniciatívy je zmapovať prínosy politiky EÚ v oblasti literárneho prekladu na pozadí slovensko-maďarských literárnych prienikov, ktoré sú možné najmä vďaka kvalitnému umeleckému prekladu. Hosťami diskusného stola budú umeleckí prekladatelia z oboch krajín, vysokoškolskí pedagógovia, literárni vedci, ako aj zástupcovia orgánov štátnej správy oboch krajín a predstavitelia Európskej komisie.
Európska komisia podporuje literárny preklad prostredníctvom svojho programu Kultúra (http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm), čím prispieva k zvyšovaniu sčítanosti svojich občanov a k cezhraničným literárnym výmenám. Nezávislé vydavateľstvá alebo skupiny vydavateľstiev z krajín participujúcich na programe môžu získať grant na preklady umeleckej literatúry z jedného európskeho jazyka do iného európskeho jazyka. Na takéto aktivity sú k dispozícii granty od 2 000 EUR do 60 000 EUR. Finančná podpora z EÚ však nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov.
Viac informácií:
Generálne riaditeľstvo EK pre preklad: http://ec.europa.eu/dgs/translation/translating/index_en.htm
Generálne riaditeľstvo EK pre kultúru: http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/strands1_en.php#3
Zastúpenie EK v SR: www.europa.sk
Viacjazyčnosť: http://ec.europa.eu/slovensko/news/viacjazycnost/index_sk.htm
Európska komisia: www.ec.europa.eu
* Akcia začína o 10:30 úvodnými príhovormi vedúcich Zastúpení EK na Slovensku a v Maďarsku. Po moderovanej diskusii (začínajúcej o 11:00) bude o 13:00 nasledovať tlačová konferencia a slávnostná recepcia.