L. Gály Olga (1921–2012)

L. Gály Ol­ga (Losonc, 1921. február 10. – Pozsony, 2012. augusztus 7.) szer­kesz­tő, mű­for­dí­tó, köl­tő. Középfokú tanulmányait Losoncon végezte a magyar reform reálgimnáziumban, 1939-ben érettségizett.

Szülei: Bra­un Gyu­la, díszműla­ka­tos, Reichmann Mag­da­lé­na. Édesapja Mauthausenben, édesanyja Auschwitzban vesztette életét.

Házastársa: Gály Iván újságíró, kritikus (1950–1964); Lőrincz Gyu­la (1965–80), fes­tőművész.

Életpályája:

1943-50: megszakításokkal hivatalnoknő
1953-56: újságíró az Új Szó napilapnál, a Hét hetilapnál
1960-65: az Új Élet (Pozsony-vidéki magyar járási hetilap) önálló szerkesztője
1971-76: a hetilap kulturális rovatának szerkesztőnője.

Publikációi:

Versek, rövid prózák, irodalmi riportok, tanulmányok, színikritikák, prózák, műfordítások szlovák és cseh nyelvből az Új Szó, a Hét, a Nő, az Irodalmi Szemle, a magyarországi Irodalmi Újság, Népszabadság lapokban.

Önálló kötetei:

Hajnali őrségen, verseskötet, 1953, TATRAN Kiadó, Pozsony
Halkan szólok, verseskötet, 1967, TATRAN Kiadó, Pozsony
Tiszta vászon, verseskötet, 1976, MADÁCH és EURÓPA közös kiadása (díjazott)
Szívdobogás, verseskötet, 1981, MADÁCH és EURÓPA közös kiadása
Ördöglakat, regény, 1990, MADÁCH, Pozsony
Néma madár, regény (szlovák változat), 2003, ZING PRINT, Pozsony
Néma madár, regény (magyar), 2004, PLECTRUM, Losonc

Antológiák, műfordításkötetek:

1. Új hajtások, versantológia, 1953, Pozsony
2. Mai szlovák költők, versantológia, műfordítás, 1954, Pozsony
3. Pavel Bunčák válogatott versei, társ-műfordítás, 1975, MADÁCH (Pozsony) és EURÓPA (Budapest) közös kiadása
4. Hű emberséggel, magyar versantológia, 1987, MADÁCH, Pozsony
5. Tűzpalota, magyar versantológia, 1990, MADÁCH, Pozsony
6. Milan Lajčiak: Ének a nagy barátságról, poéma, műfordítás, 1953, MADÁCH, Pozsony
7. Peter Jilemnický: Cukor, regény, műfordítás, 1952, Pozsony
8. Iva Vaňková: Lányokkal négyszemközt, szociográfia elbeszélés, műfordítás, 1965, Pedagógiai Könyvkiadó, Pozsony
9. Juraj Špitzer: Nem akartam zsidó lenni — 2007, Bábel Kiadó, Budapest
10. Anton Hykisch: Mesterek kora, szlovák történelmi regény, műfordítás, 1981, MADÁCH és EURÓPA közös kiadása
11. Miroslav Kapek: Micsoda Gól!, regény, műfordítás cseh nyelvből, 1987, MADÁCH, Pozsony
12. Rudolf Sloboda: Vér, regény, műfordítás, 1998, Lilium Aurum, Dunaszerdahely
13. Alfred Wetzler: Jelentés a pokolból, regény, műfordítás, NAP, Dunaszerdahely
14. Ján Johanides: Büntető gaztett, regény, műfordítás, 1998, KT Kiadó, Komárom
15. Jozef Puškáš: Válogatott elbeszélések, műfordítás, 1999, KT Kiadó, Komárom
16. Anton Baláž: A feledés földje, regény, műfordítás, 2002, AB-RT, Pozsony; 2016, Napkút Kiadó, Budapest
17. Rudolf Sloboda: Színésznők, elbeszélések, 2003, AB-ART, Pozsony

Szakmai elismerések, kitüntetések:

1976 – A Szlovák Irodalmi Alap verspályázatának 2. díja (Tiszta vászon c. kötet)
1981 – A Szlovák Irodalmi Alap díja (A. Hykisch: Mesterek kora c. szlovák regény műfordításáért)
1986 – A szlovákiai irodalom fejlesztéséért kitüntetés (a Szlovák Irodalmi Alaptól)
1999 – CSEMADOK aranyérem a szlovákiai magyar kultúra fejlesztéséért
2002 – MADÁCH nívódíj (Anton Baláž: Az ígéret földje c. regény fordításáért)

Írói ne­vei, be­tűje­gyei: Pócz Ol­ga, G. Pócz Ol­ga, P.O., -go-, G.O., Gály Ol­ga, Lőrinczné Gály Ol­ga, L. Gály Ol­ga, -lgó-.

Társadalmi szervezetek:

1949-től Csemadok-tag, 3 évig a kerületi elnökség tag­ja. 1956-tól a Szlovák Írók Szövetségének tagja, 1957-től a Szlovák Újságírószövövetség tagja, 1967-től a Szlovákiai Nőszövetség KB tag­ja, 1967–70: elnökségi tag, a Magyra Nő­tanács el­nö­ke, 1983-tól a Szlovákiai Műfordítók Szövetségének tag­ja.

L. Gály Olga

Csak a miénk…

Gyere – éljünk át együtt valamit.
Mindegy : csillaghullást-e, falevelek
sustorgását a könnyed délutáni szélben,
vonatrobogás zaját, vagy gyermek kiáltását
az ablakunk alatt.
Csak az a fontos: közös legyen az élmény,
tiéd s enyém. Hogy érezzük a pillanat
varázsát, azt, ami csak a miénk. Amit
később: holnap, egy hét vagy tíz év múlva
egy ihletett, csendes órán úgy vehetünk elő,
mint bársonnyal bélelt tokban őrzött ékszert,
és felmutathatjuk, te vagy én:
Emlékszel?
Akkor – akkor susogott úgy a lomb,akkor
dübörgött át az a vonat, s, az a gyermek,
ki akkor kiáltott, vajon, hol lehet ma?
Valahol él, örül, vagy tán éppen víg
gyermekségét óhajtozza vissza, s nem sejti,
hogy az számára elveszett. Csak itt, a mi
szívünkben maradt egy villanásnyi fénye:
egy csengő hang az ablakunk alatt.

Osszuk szét most e csodát azok
közt, akik akkor nem gondoltak a jövőre,
és most a múltban tapogató kézzel keresnek
valamit, ami akkor kedves volt, közös volt,
s ami most már soha le nem téphető
gyümölcsként int a reményfák ágain
azoknak, akik a dombról visszanéznek.

Vért nélkül

Mégis eljött egy új tavasz.
Kellett, hogy jöjjön, mégsem vártam.
Csupaszon, mint egy újszülött,
kerestem helyem a világban.

Támaszt keresett két kezem,
hányódtam árny és fény között,
teli emlőért sírt a szám,
akár egy vak macskakölyök.

Valaki mondta: nézd szegényt,
milyen esett, gyámoltalan.
S egy másik: ugyan, sose féltsd,
mindünknek ilyen sorsa van.

Megszül, életet ad anyánk,
s mi sírva fogadjuk e tényt,
hogy kezünk van, mely támaszt vár,
és ajkunk van, mely enni kér.

 

Csupaszon, mint egy újszülött,
vért nélkül, mint ókori isten,
megyek az új tavasz elé.
Nézzétek, ez most minden kincsem:
a dallá szépült zokogás
s az ökölből simult tenyér.

E két tenyérrel fogom át
a világot, mely belefér.

Versei a hálón elérhetőek ITT.

L. Gály Ol­ga

• A fel­sza­ba­du­lás utá­ni szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom ki­bon­ta­ko­zá­sa az Új Szó ha­sáb­ja­in in­dult meg, ez a ma­gyar nyel­vű lap ott­hont adott a köl­tők­nek, írók­nak is. El­ső­nek Fábry Zol­tán szó­lalt meg, majd pél­dá­ja nyo­mán sor­ban a töb­bi­ek, idő­sek, fi­a­ta­lok, gya­kor­lott írók és kez­dő toll­for­ga­tók. Kö­zöt­tük egy fi­a­tal új­ság­író, Gály Ol­ga, aki a szer­kesz­tő­sé­gi mun­ka mel­lett vers­írás­sal is kí­sér­le­te­zett. El­ső ver­se 1951-ben je­lent meg Nem en­ged­jük cí­men. A kez­det­le­ges, de ha­tá­ro­zott ver­se­lé­si kész­sé­get mu­ta­tó köl­te­mény a há­bo­rú el­len író­dott, a kor hi­deg­há­bo­rús han­gu­la­tát tük­rö­zi. A bé­ke és a há­bo­rú kér­dé­se ké­sőbb is so­kat fog­lal­koz­tat­ta a köl­tő­nőt, ver­se­i­ből az em­be­ri­ség jö­vő­jét fél­tő, a gyer­me­ke­i­ért ag­gó­dó anya hang­ja szól. Gya­ko­ri té­má­ja az or­szág­épí­tés és a me­ző­gaz­da­ság kol­lek­ti­vi­zá­lá­sa. El­ső ver­ses­kö­tet­ét – Haj­na­li őr­sé­gen (1953) – a köz­éle­ti té­mák ural­ják, alig nyil­vá­nul meg a köl­tő­nő ma­gán­éle­te, ér­zel­mi vi­lá­ga.

A kor­szak egyik jel­lem­ző­je volt, hogy az iro­da­lom, a köl­té­szet a na­pi po­li­ti­kai fel­ada­tok meg­ol­dá­sá­ra vállakozott, mű­ve­lői a tár­sa­da­lom köz­vet­len ala­kí­tó­i­nak érez­ték ma­gu­kat. Így sok­szor szü­let­tek szó­la­mok­tól ter­helt, el­si­e­tett, mű­vé­szi for­mát nél­kü­lö­ző, sé­mák­hoz iga­zo­dó ver­sek. Gály Ol­ga köl­té­sze­té­ben is sok volt a se­ma­tiz­mus, a pla­kát­sze­rű­ség, a mű­vé­szi­et­len­ség. Ami­kor er­re rá­döb­bent, hosszú idő­re el­hall­ga­tott. Csak évek múl­va kez­dett is­mét rend­sze­re­sen ver­sel­ni.

A hall­ga­tás évei az ér­le­lő­dést, a mű­vé­szi át­for­má­ló­dást je­len­tet­ték szá­má­ra. Fo­ko­za­to­san le­vet­kőz­te a se­ma­tiz­mus leg­ki­rí­vóbb je­le­it, mon­da­ni­va­lói el­mé­lyül­tek, gon­do­la­tib­bá vál­tak. Fi­gyel­me a ma­gán­élet, a csa­lád prob­lé­mái, az ér­zel­mek vi­lá­ga fe­lé for­dult. A má­so­dik ver­ses­kö­te­té­ből de­rült ki, hogy tud tár­sa­dal­mi prob­lé­mák­ról szó­lam­men­te­sen is szól­ni, s meg tud­ja ta­lál­ni a ma­gán­ügyek és a kö­zös­sé­gi prob­lé­mák kö­zöt­ti har­mo­ni­kus egyen­súlyt (Hal­kan szó­lok, 1967).

Köl­tői pá­lyá­ja a má­so­dik ver­ses­kö­tet­től fo­lya­ma­to­san emel­ke­dik, az em­be­ri ta­pasz­ta­la­tok gaz­da­go­dá­sa ná­la a köl­tői té­mák sok­ré­tű­sé­gé­ben, a mon­da­ni­va­ló je­len­tő­sé­gé­ben mu­tat­ko­zik meg. A köl­tő­nő nyi­tott szem­mel jár a vi­lág­ban, meg­fi­gye­li éle­tünk fo­nák­sá­ga­it, az em­be­ri együtt­élést za­va­ró kö­rül­mé­nye­ket. Kér­dé­se­ket vet fel, ta­nul­sá­go­kat von le, min­den ideg­szá­lá­val az em­be­ri fej­lő­dést szol­gál­ja. Rit­kán szó­lal meg, csak ak­kor nyi­lat­ko­zik, ha úgy ér­zi, fon­tos mon­da­ni­va­ló­ja van. Ke­re­si a szé­pet, örül­ni tud min­den ered­mény­nek, lel­ke­se­dik min­den ne­mes esz­mé­ért. A meg­ta­lált bol­dog­ság, a csa­lá­di kö­tő­dés, a har­mo­ni­kus együtt­élés sok­szor ih­le­ti ver­se­it (Tisz­ta vá­szon, 1976). De a fáj­dal­ma­kat, a csa­ló­dást sem hall­gat­ja el, szá­mos ver­sé­ben az élet árny­ol­da­lai tük­rö­ződ­nek. So­kat fog­lal­ko­zik – kü­lö­nö­sen az utób­bi évek­ben – ön­ma­gá­val, az évek mú­lá­sá­val, a nö­vek­vő ál­ta­lá­nos ve­szély­ér­zet­tel. Köl­tői prog­ram­ját ne­gye­dik kö­te­té­ben – Szív­do­bo­gás (1981) – bon­ta­koz­tat­ta ki a leg­tel­je­seb­ben, mely­nek szá­mos da­rab­ja az egész élet­mű csú­csát je­len­ti. Főként azok a ver­sek, me­lyek­ben ön­ma­gát és hely­ze­tét elem­zi a vi­lág­ban, kül­de­té­sét fej­te­ge­ti. Szán­dé­ka­it jól jel­lem­zi egyik nyi­lat­ko­za­tá­ban meg­fo­gal­ma­zott köl­tői hit­val­lá­sa:

„A ma em­be­rét lép­ten-nyo­mon meg­té­pá­zó el­ide­ge­ne­dés­sel szem­ben a ki­utat ke­re­ső, fel­ol­dó köl­té­sze­tet vál­la­lom. Oda­nyúj­tom a ver­se­met, mint­ha a ke­ze­met nyúj­ta­nám – ka­pasz­kod­jon meg ben­ne, aki akar.”

Utol­só kö­te­te Ör­dög­la­kat (1992) cí­men je­lent meg, amely fér­je, Lőrincz Gyu­la fes­tő­mű­vész if­jú­sá­gát rög­zí­ti belletrizált for­má­ban, az em­lék­irat mű­fa­ji le­he­tősé­gei kö­zött.

Kezdettől fogva aktív műfordító. A cseh és szlovák irodalomból for­dít prózát és verset egyaránt. Legutóbbi fordítása – Rudolf Slo­bo­da Vér című regénye – nívódíjat kapott. •

(Szeberényi Zoltán: Magyar irodalom Szlovákiában (1945–1999), I. kötet 118–119. p.)

Anton Baláž: A feledés földje (részlet)

Miriam és Erna történetéről szól ez a könyv, akik együtt vészelték át Auschwitzot, majd a háború utáni Pozsonyban drámai körülmények között újra találkoznak. Az eseménysor 1949-ben játszódik, amikor Közép-Európa körül is egyre szorosabbra zárul a vasfüggöny és a cionizmussal való megbélyegzés ürügyén az antiszemitizmus újabb hulláma indul el. Erna Budapestről menekül a titkosrendőrség elől, Miriam a Palesztin Hivatalban (Jewish Agency) dolgozik és a kivándorlók Izraelbe juttatását szervezi. Miriam és Erna pozsonyi találkozása gyötrő emlékeket idéz fel bennük lágeréletük idejéből, a megalázó „auschwitzi meztelenség“ emlékeit, melyek mindkettejük életében tartós lelki megrázkódtatás formájában vannak jelen.

Kedvenc kávéházában a veltelinik, majd a hosszú éjszakai eszmecserék a csodarabbival egyre inkább kimerítik Kalinát. Reggel kialvatlannak érzi magát, fáj a feje, és amikor a hivatalába lépve meglátja aktákkal telerakott íróasztalát, legszívesebben sarkon fordulna és eltűnne a legközelebbi kávéházban. De ezt nem teheti, különösen ma nem, mert kora reggel felhívták a párkányi zsidó hitközségből, hogy éjjel egy csoport budapesti zsidó kelt át a Dunán, egyelőre az imaházban bújtatják őket, de ez sokáig nem megy, legfeljebb két-három napig, akkor a hivatalos szervek biztosan felfedezik őket, és mint illegális menekülteket visszaküldik Magyarországra. Ezt csak a Palesztin Hivatal akadályozhatja meg, el kell intéznie az illetékeseknél, hogy Ausztriába utasítsák ki őket, ahonnan kivándorolhatnak Iz­rael­be. Amikor Kalina izgatottan megérkezett a zsinagógába reggeli imádságra, annak padjaiban pesti zsidók további csoportját találta. Megerősítették azt, amit már úgyis tudott Csanda Árpi barátjától: a magyar hivatalok teljesen leállították a kivándorlási akciót, feloszlatták a cionista egyesületeket, és a zsidóktól különböző indokokkal elveszik az útlevelüket.

– Leman ha sém! – suttogja remegő hangon a rabbi, miután meghallgatta a menekülteket.

Kalina a hivatalában hallgatagon ül az asztalánál. Tudja, mi vár rá a legközelebbi napokban: kérvények írása és kilincselés a hivatalos szerveknél, amelyeknél egyre kevesebb megértésre talál a menekültstátus kiadásához és a határátlépés engedélyezéséhez, annak ellenére, hogy még mindig érvényben van az egyezmény a zsidó származású polgárok szabad kiköltözéséről Izraelbe. Míg közvetlenül Izrael megalakulása után a hivatalok hajlandóak voltak engedélyt adni a kivándorlásra mindenkinek, aki kérte, gyorsan összeállították a kivándorlási transzportokat, nem sokat törődtek vele, ki mit visz magával, Kalinának sokszor szinte az volt az érzése, hogy az új rendszerben is folytatódik majd a hozzáállás, melynek jelszava a vészterhes „szabaduljunk meg a zsidainktól” volt. A hivatalok buzgalma később lehűlt, azt kezdték suttogni, hogy a zsidók visszaélnek a jóakaratukkal és nagylelkűségükkel, a cionista egyesületek agresszíven viselkednek, és „legyen vége a terjeszkedésüknek”. „A zsidrancok kidugják a szarvukat”, hallatszott eleinte az utcákon, kocsmákban, de hamarosan érezni kezdte a hivatalokban is, ami odáig fajult, hogy a Palesztin Hivatal fokozatosan a „Jewish Agency” megnevezést kapta, és egyre inkább kiterjedt rá az Államiztonsági Szervek ellenőrzése. Fokozatosan a veszélyes, ellenséges elemek közé sorolták őket, egy új gettóba kerültek, amelyet egyelőre csak a tudatukban építgettek, de hamarosan…

Nem szabad erre gondolnia, friss levegőre van szüksége. Felkel az asztalától, az ablakhoz megy, félrehúzza a sűrű függönyt, amely mögül a magas téglafallal körülzárt udvarra nyílik kilátás. Kalina kitárja az ablakot, hogy a tüdejét teleszívja tiszta, reggeli levegővel. Kihajol, látja, hogy az udvarra éppen behajt Mirjam teherszállító terepjárója. A hivatal bejáratához tolat, és mikor kis idő múlva visszahajtja a vízhatlan ponyvatetőt, kalapos, szakállas férfiarc kukkant ki alóla. Kalina keményen szorongatja markában a függönyt. Mirjam a ponyvához lép, segít a menekülteknek lekászálódni az autóról.

Reggel a zsinagógában Kalina egy ötéves kislányt is talált köztük. A gyermek anyja azt mondta, Katikának hívják, és hőemelkedése van. Megnyugtatta, hogy viszonylag jó orvosságuk van, és ha szükség lesz, eljön az orvos is megnézni Katikát. Most a kislány az udvaron áll, a fején csinos svájcisapka, és nézelődik. Kerek, tiszta vonású arcából csak úgy sugárzik a világ megismerésére irányuló kíváncsiság. Hasonló szomjúságot gyakran tapasztalt az unokájánál is. És ahelyett, hogy igyekezett volna kielégíteni azt, segített „betölteni vele a létszámot” – és azután ugyanígy a függöny mögül, de a transzportok irányítójának irodájából nézte, hogyan csukódik be döndülve a marhavagon ajtaja.

A marhavagonok ajtajának döngése átjárja Kalina agyát, olyan fájdalmat okozva, hogy alig bírja suttogni:

– Szent rabbi, szabadíts meg már ettől az emléktől.

A függönyt fogó keze megremeg, hevesen elfordul az ablaktól s az asztalához vánszorog. Az éppen belépő Mirjam az arcára nézve meg van róla győződve, hogy este megint túl sokat ivott. Kalina halványan mosolyog rá.

– Salom – köszön Mirjam. A kezében útlevelek kötege. – Sikerült Pestről lelépniük, még mielőtt elvették volna tőlük – mondja, és az útleveleket az asztalra teszi.

– Ez jó – helyesel Kalina. – Egy gonddal kevesebb. Könnyebben szerzünk részükre kivándorlási engedélyt… De nem tudom, mi a helyzet azokkal, akik Párkányban maradtak. És mi lesz a továbbiakkal. Mert ez folytatódik. A zsidók újra félni kezdenek, talita…

– Tudom, szaba. Amikor Rajkot letartóztatták, árulónak és cionista ügynöknek nyilvánították, csak idő kérdése volt, mikor kezdenek a pesti zsidók menekülni. Hewitt őrnagynak már régen voltak jelentései, és…

– Hewitt őrnagy, Hewitt őrnagy – szakítja őt félbe Kalina ingerülten. – Már az idegeimre mégy vele. Mindent előre tud. Na és? Először hagyják, hogy a Marschall-tervről álmodozzunk, bár előre tudják, hogy Sztálin nem engedélyezi az elfogadását. Azután jelzik, hogy visszatérhetünk a szabad világba, bár ahhoz Truman bombáira lenne szükség, melyekről előre tudják, hogy soha nem dobják le az oroszokra. Mindig mindent előre tudnak ezek az übermenschek, és a végén minden úgy végződik, ahogy. Leengedik előttünk a vasfüggönyt, és… Nem várhatunk tőlük semmi mást, csak ezeket a takarókat, amiket Bécsből hordasz. Hogy hallgassunk alattuk!

Mirjam csodálkozva hallgatja Kalinát, azután elsötétül az arca a haragtól.

– Rágalmazza őket, igazgató úr. Az amerikaiak kitartanak amellett, hogy a közép-európai zsidók szabadon távozhatnak új hazájukba. És ha érdeklődést mutatna a Hewitt őrnaggyal való személyes ismeretség iránt…

– Nagyon szívesen venném, kislányom. És ünnepélyesen megígérem, hogy soha többé nem kételkedem a képességeiben… Viszont ismerd el, hogy ebben a percben saját magunkon kell segítenünk… te már biztosan kigondoltad, hogy hogyan, nem igaz?

Mirjam egy pillanatig hallgat, azután lassan mondja:

– Mindent meg kell tennünk, hogy a hivatalos szervek ne küldjék őket vissza Magyarországra… Úgy kell róluk gondoskodnunk, hogy ne legyen velük gondjuk, sem költségeik. A Joint megfizeti az étkezésüket Slojzónál a kifőzdében, és… Gondolom, hogy amíg elintézem részükre Bécsben a vízumokat, elszállásolhatnánk őket Chatam Szófer jesivájában.

– A jesivában? – csodálkozik Kalina. Elgondolkodik egy pillanatra a dologról. – Végeredményben, miért is ne? Legalább megelevenedik az iskola. De nem tudom, milyen állapotban van.

– Akkor menjünk, nézzük meg – mondja Mirjam, és feláll az asztaltól.

– Most rögtön? – habozik Kalina.

– Kicsit több életet kell vinni a hivataloskodásba, igazgató úr! – mondja Mirjam ironikusan, és az útlevelek után nyúl. Testével akarata ellenére Kalinához nyomódik. Az egykori cégvezetőt, aki valamikor az élet és a női bájak nagy élvezője volt, ez az érintés meglepi. Örvendezve mosolyog.

– Hát te valóban újjáéledtél, kislány. Újra olyan a tested, mint egy gyönyörű sikszéé…

Mirjam a váratlan szavaktól egy pillanatra egészen megdermed, azután felháborodik, de végül is elneveti magát.

Kilépnek a hivatalból, beülnek a terepjáróba.

– Ismertetnünk kellene a szándékunkat a zsidó hitközséggel – mondja útközben Kalina. – Vagy legalábbis a rabbival – teszi hozzá, amikor látja, hogy a szavai ellenkezést váltanak ki Mirjamból.

Mikor a zsinagóga elé érnek, Kalina az órájára néz és megjegyzi, hogy a rabbit bizonyára az imaházban találják meg, oda jár átírogatni a Tóra tönkrement részeit. Kiszállnak az autóból, elmennek a főbejárat mellett, és a zsinagógához tartozó kisebb helyiség felé tartanak.

Kalina és Mirjam halkan kinyitják a kicsiny, sötét helyiségbe vezető ajtót, bent, a két imapultnál két öreg talmudista hajlong. Mindketten széles karimájú fekete kalapot és hosszú fekete kabátot viselnek. Himbálják magukat, és hangosan imádkoznak a nyitott Talmudokból. Az imaház fala mellett faállványon mozgatható kettős hengeren van a tóratekercs.

A rabbi a két pad egyikén ül, és valamit ír. Háttal ül az ajtónak egy apró ablak alatt, amelyen át csak szűkösen áramlik a helyiségbe a nappali fény. Nem vette észre, hogy bejött valaki.

– Frieder rabbi – szólítja meg csendesen Mirjam. Mivel a rabbi nem reagál, habozik, mert a nőknek nem szabad az imaházba lépniük. Kalinára néz, aki fejmozdulattal jelzi: csak menj! Mirjam még egy pillanatig habozik, de azután lassan a rabbihoz hajol.

Az öreg talmudisták, akik már a küszöbön észrevették a nő jelenlétét, és néhány figyelmeztető pillantást küldtek feléje, most elszörnyedve fordítják égre a szemüket, és felháborodottan sziszegik:

– Leman ha sém!

A rabbi végre felemeli a fejét és meglátja Mirjamot. Szigorú arckifejezéssel kérdi:

– Asszony, milyen szerencsétlenség történt, hogy zavarsz minket?

Mirjam nem is tud válaszolni, mert az öreg talmudisták hangosan szidalmazzák őt.

A rabbi hamarosan letorkolja a talmudistákat.

– Halachó, halachó… Igen, tilos, hogy nők zavarjanak minket az imaházban. Ez a törvény nem változott, az égben sem változott semmi, hála a Magasságosnak, az égben a zsidó nő a férfi zsámolya marad. De a földön, tisztelt rabojszaj, minden megváltozott. Soah, nagy szerencsétlenség jött Izrael gyermekeire, és megváltoztatott minden emberi és isteni törvényt. Ezért részesüljön ez a nő bocsánatban, és beszéljen.

És Mirjam, akár a rettenthetetlen Eszter, aki egykor kimentette a zsidókat az ellenség kezéből, beszélni kezd:

– Chatam Szófer jesivájában akarjuk elszállásolni a budapesti menekülteket, rabbi. Fenyeget a veszély, hogy a hivatalok visszaküldik őket Magyarországra.

Kérése a rabbit eléggé meglepi. Csak kis idő múlva bólint beleegyezően.

A talmudisták reakciója egészen más. Ismét gyorsan héberül kezdenek beszélni, tagadólag hadonásznak, sőt a halántékukat is ütögetik a tenyerükkel – mintha nagy bajról kaptak volna hírt.

Kalinát ez mulattatja, és vigyorogva kimegy. A zsinagóga bejárata előtt megvárja a rabbit és Mirjamot, majd együtt lépdelnek a lepusztult jesiva felé. A rabbi kinyitja a súlyos bejárati ajtót, amely csak nehezen fogad szót. Belépnek a kis, rácsos ablakokkal szegélyezett, keskeny folyosóra. A tantermek ajtói nyitva vannak, bennük az ott maradt poros padok, ottfelejtett füzetek, a falakon héber nyelvű plakátok maradványai függnek.

Mindhárman hangosan sóhajtanak, ugyanaz a gondolat köti őket össze: ez maradt Chatam Szófer jesivájából. Azé a Chatam Szóferé, aki Isten igazságos embere, Pressburg gyönyörűségének koronája és nemzedékének büszkesége volt, a babiloni és jeruzsálemi Talmud kiváló ismerője; lábainál gyülekeztek az egész világ diákjainak százai, és lélegzetüket visszafojtva hallgatták mélyenszántó előadásait.

– A rendészek és a gárdisták már felkészültek ennek a „mérgező zsidó fészeknek” a megsemmisítésére, de állítólag a pápai nuncius közbelépett – szólal meg Kalina, és a rabbira néz. – Meglátogatta az elnököt, és megmagyarázta neki, hogy a Vatikánban tisztelik a zsidó műveltséget, a judaizmus szakemberei figyelmesen tanulmányozzák a nagy rabbi írásait, és tudnak a híres jesivájáról is. Így az elnök lehiggadt. Az emberei azután belátásra késztették a rendészeket is. Ami állítólag nehezebben ment – teszi hozzá keserű iróniával.

A rabbi nem mosolyog. Szárazon mondja:

– Mindez dicséretes volna, ha nem volna az elnökről szóló hamis legendák egyike. Egyszerűen itt nem volt mit rabolnia.

Egy pillanatra nyomasztó csend veszi őket körül. A folyosó végén még egy helyiség van. Kalina erőlködve nyitja ki a megszorult ajtót. Bévül fekvőhelyek vannak szétrakva, némelyiken még ott maradtak a széttépett takarók, ócska kabátok és más ruhadarabok.

– Itt laktak a bóherok, akiknek már nem volt hová menekülniük a városból – szólal meg most a rabbi. – Inkább ki se léptek, nem akartak az utcán megjelölve járni, mint az állatok, nem akarták, hogy sértegessék őket, kitépdessék a pajeszukat. Együtt imádkoztunk, olvastuk a Zóhár könyvét, és hittünk benne, hittük, hogy mikor Izrael népének száműzetésbe kellett vonulnia, Isten velük ment.

– Örülök, hogy soha nem olvastam Zóhár könyvét – mondta csendesen Mirjam. – Azt kellene most mondanom, hogy a mi szent könyveink hazudnak, rabbi. Auschwitzba a mi Istenünk nem jött velünk… Én a diákjaimat inkább szlovák és német dalokra tanítottam. De ez sem mentette meg őket – teszi hozzá nagy önuralommal Mirjam, és elfordul.

– Mindegyik zsidó azt hitte, hogy éppen ő ismeri a módját, hogyan mentse meg magát és az övéit. De ez jóformán senkinek sem sikerült – állapítja meg tárgyilagosan Kalina.

És visszaemlékszik Weismandl rabbira, aki kétségbeesett leveleket küldött szét, abban látva a menekülés módját, hogy a semleges országok nagykövetei útleveleket adjanak – és nem akarta elhinni, hogy senki nem volt hajlandó megmenteni a zsidókat, a nők, gyermekek életét sem, még egy darab papír árán sem. És most újra ez az ostoba papír dönt, ha nem is életről és halálról, de legalábbis arról, hogy változtassanak a sorsukon. Inkább nem akar erre gondolni, és kissé idegesen mondja:

– De térjünk a tárgyra. Mihez kezdesz ezzel?

– Kitakarítjuk, a Jointnak vannak tartalék tábori ágyai, és egy ideig amerikai takarók alatt is lehet aludni, amiket annyira lebecsül, igazgató úr. Slojzóval pedig megegyezek abban, hogy a kifőzdéjében naponta egyszer meleg ételt készítsenek számukra.

– Jó az elgondolás – mondja elismerően a rabbi. – Úgyhogy mehetünk. Nyomasztóan hat rám ennek az üres osztálynak a látványa. És nehéz a levegő.

– Igaza van, rabbi. Megyek, kinyitom az ablakot. – Kalina a fekvőhelyek közt kanyarog. Lehajol, hogy továbbtolja az ablak előtti ágyat. Az üres, poros padlón valamilyen ágacska fekszik. Kalina nézi egy darabig, igyekszik valamire visszaemlékezni.

Gondolkodva hajol le az ágacskáért, de mikor kézbe veszi, a valaha zöld levelek lehullanak. A csupasz vázat Kalina remegő tenyerére teszi: eszébe jut, hogy éppen ilyen ágacskát, zöld mirtuszágacskát varrt bele a felesége a lányának és az unokájának a ruhája hajtókájába a transzport indulása előtti estén, és ilyet helyeznek a halotti lepelbe is, mert a hívő zsidó ember általa a világ bármely helyéről eljut a Szentföldre, hogy az Arany Kapunál megvárja a messiási feltámadást.

Már ő sem kap levegőt, az ágacskát a tenyerébe szorítja és az ablakhoz siet.

Amikor a tenyerét ismét szétnyitja, az ág helyén csak egy kis port talál, a nyitott ablakból beáramló légvonat meg elfújja a szürke porszemeket a tenyeréről.

(Fordította: Archleb Gály Tamara és L. Gály Olga)