Shakespeare 450 – pályázat

SHAKESPEARE 450. – BORÍTÓTERVEZÉSI PÁLYÁZAT

Az Akadémiai Kiadó pályázatot hirdet a Bill Bryson: Shakespeare – Az egész világ színház című kötet borítójának újraalkotása, Shakespeare születésének 450. évfordulójának alkalmából.

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

Jelen Pályázat szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Akadémiai Kiadó Zrt. által meghirdetett Shakespeare 450. – borítótervezési pályázatra (a továbbiakban: Pályázat).

A Pályázat kiírója: Akadémiai Kiadó Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35., cégjegyzékszám: 01-10-043151).
1. A Pályázatban résztvevő személyek
A pályázat nyilvános, amelyen – természetes vagy jogi személyként – egyénileg vagy alkotói csoportként lehet részt venni. A Pályázaton részt vevő személy a továbbiakban: Pályázó.
A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
A Szervező részvényesei, vezető tisztségviselői, munkavállalói, ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek.), valamint a lebonyolításban közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és ezek közeli hozzátartozói.
A pályázaton résztvevő személyek a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Akadémiai Kiadó Zrt. a megadott személyes adataikat marketingakciókhoz, promóciókhoz felhasználja.
Pályázók tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak, hogy – a Pályázat nagyközönség számára történő megismertetése végett – a pályázatra beküldött anyagot részben, teljes egészében, vagy szerkesztett formában a Pályázat kiírója felhasználhatja, kiadványaiban közölheti.
Pályázó a Pályázatra kizárólag saját szellemi termékkel pályázhat, pályázati anyagával szerzői jogot nem sérthet, a szerzői jogsértéssel okozott kár, sérelemdíj megfizetéséért Pályázó felel.

2. A Pályázat témája
A pályázat célja az Akadémiai Kiadó Zrt. korábban megjelent Bill Bryson: Shakespeare – Az egész világ színház című kötet borítójának újraalkotása, Shakespeare születésének 450. évfordulójának alkalmából.

3. Díjazás
1. díj: 100 000 Ft
A nyertes pályamunkát felhasználva, az eredeti kötet újranyomásra kerül 50 példányban, limitáltan, számozva, „Shakespeare születésének 450. évfordulójára” megjelöléssel. A Nyertes pályázó a fentiek szerinti felhasználásra az Akadémiai Kiadó Zrt. részére a pályázat benyújtásával a pályázati díjazás ellenében felhasználási jogot enged.

Közönség díj: 50 000 Ft
A pályázati kiírásban szereplő összegek bruttó összegek!
4. Pályázati határidő
A borítóterveket az alább megjelölt formátumban „Shakespeare 450” jeligével 2014. augusztus 31-ig a következő e-mail címre küldhetik be: ak@akkrt.hu

5. A kiválasztás menete
A pályázati anyagokat szakértőkből álló zsűri értékeli.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. a Pályázat időtartamának végén a beérkezett pályázatokból 2014.09.08-ig választja ki az első helyezettet. A közönségdíjat az Akadémiai Kiadó Facebook oldalán hirdeti meg, és a beérkezett közönség szavazatok alapján ítéli oda 2014.09.12-ig.
A díjakat Akadémiai Kiadó Zrt. nagyszabású rendezvény keretében adja át 2014. szeptember 19-én.
6. Jelentkezés a Pályázatra
A Pályázatra jelentkezni e-mailben lehet „Shakespeare 450″ jeligével 2014. augusztus 31-ig, az ak@akkrt.hu –ra küldött PDF formátumú pályázati anyaggal.
A Pályázaton való részvételhez szükséges a Pályázó pontos nevének/cégnevének és lakcím/székhely megadása. Pályázói csoportok esetén az egyik tag kapcsolattartóként történő megjelölése vonatkozó adatok közlésével.
A Pályázatra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.
A Pályázatból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Pályázat tisztaságát, jogszerűségét bármilyen módon sérti, veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.

7. A könyvről
A könyv kartonált, ragasztókötött, körülvágott, mérete 127×196 mm. A gerinc 13 mm széles. A bígeléshez 7-8 mm széles sávval kérünk számolni.
Vágójeles nyomda PDF fájlt kérünk, körben 5-5 mm kifutóval.
Amennyiben szükséges a Pályázó igényelhet az eredeti könyv kiterített borítójáról képet azak@akkrt.hu e-mail címen.  

8. Nyertes értesítése
A nyerteseket e-mailben és tértivevényes levélben értesítjük. A Pályázó a megadott adatok érvényességéért felel.

9. Felelősségkizárás
A Pályázat hiányosságáért, értesítési késedelemért az Akadémiai Kiadó Zrt. nem vállal felelősséget. A Pályázó a tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok valódiságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az Akadémiai Kiadó Zrt-nek nem áll módjában ellenőrizni/vizsgálni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel kapcsolatban felmerülő jogi- és anyagi következmény/felelősség minden esetben a Pályázót terheli. Az Akadémiai Kiadó kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

10. Egyéb
A pályázaton való részvétel díjmentes.
Amennyiben több – akár magán; akár jogi – személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek egy pályázónak számítanak.
A pályázó kifejezetten vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ, ennek megsértéséért a Pályázó felel.

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat.
A zsu?ri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelo?nek a beérkezett mu?vek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, hogy azokat a pályamu?veket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi leheto?vé – a pályázatból kizárja.
A zsu?ri döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!

11. Szerzo?i és felhasználói jogok
A Pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Akadémiai Kiadó Zrt. a beadott pályázati munkákat a pályázat promotálása és népszeru?sítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, az eredményhirdetést követő egy évig – bármikor és tetszo?leges ido?tartamra – kizárólagosan, harmadik személynek átengedheto? módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános elo?adáson felhasználhatja, átdolgozhatja.

A Pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Akadémiai Kiadó Zrt. a beadott pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális mu?veket és egyéb, ezekro?l készült promóciós munkákat a pályázat promotálása és népszeru?sítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, határozatlan ideig, kizárólagosan, harmadik személynek átengedheto? módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszo?leges honlapra felteheti), kiállíthatja.

 A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Akadémiai Kiadó Zrt. a beadott pályázati munkák tekintetében a pályázati dokumentáció benyújtásától számított egy évig kizárólagos, harmadik személy részére átruházható elo?felhasználási joggal rendelkezik, így az Akadémiai Kiadó Zrt. a Pályázó pályázati munkáinak felhasználására a késo?bbiekben megállapított feltételekkel felhasználási jogot szerezhet.

Kelt: Budapest, 2014.07.21.