GÁBOR ÁRON 200. – IRODALMI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GÁBOR ÁRON 200.

1. Kiíró

Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy;  Kovászna Megye Tanácsa; Kovászna Megyei Művelődési Központ. Lebonyolító: Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy

2. A pályázat tárgya és célja

Bizonyára mindannyiunkkal „lassított már a vonat a kökösi hídon”, de ha nem, akkor is ismerjük Kányádi Sándor nagyszerű költeményét, amely a székely nemzet hősének, az 1848–49-es szabadságharc legendás ágyúöntőjének, Gábor Áronnak az alakját idézi fel. E költemény megírása óta is eltelt azonban egy év híján hat évtized, és a Kiírók úgy gondolták, hogy 2014-ben is – mely esztendőben Gábor Áron születésének 200. évfordulóját ünnepeljük – érdemes felhívni kortárs szerzőinket arra, hogy a hősi halált halt berecki tüzér őrnagy alakját, élettörténetét, és Háromszék 1849. évi nagyszerű önvédelmi harcát válasszák ihletforrásul, újabb, XXI. századi „hangszerelésben” létrehozandó alkotásaik megírásához, amelyeket – reményeink szerint – a jövő század ugyanúgy klasszikus művekként fog ünnepelni, mint mi Kányádi Sándor költeményét.

Pályaműveket az alábbi kategóriákban várunk:

  • 1. Lírai műfajokban (vers, elbeszélő költemény, eposz stb.)
  • 2. Prózai műfajokban (novella, elbeszélés, kisregény stb.)

3. A pályázat jellege

A kiírás nyilvános, jeligés irodalmi pályázat.

4. A pályázat díjazása

A Balassi Intézet-Magyarország sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ – a Bíráló Bizottság döntése alapján – mindkét kategóriában nettó 400 EUR összegű első díjjal, illetve nettó 250 EUR összegű második díjjal jutalmazza a nyertes műveket.

A Bíráló Bizottság által kiválasztott művekből – kellő mennyiségű színvonalas alkotás beérkezése esetén – a későbbiekben antológia készül az olvasóközönség számára.

5. A részvétel feltételei

A pályázónak legalább egy, önálló, publikált kötettel kell rendelkeznie abban a műfajban, amelyre pályázatát benyújtja.

Pályázni csak saját, újonnan elkészített, és a Bíráló Bizottság döntéséig semmilyen formában nem publikált irodalmi alkotással lehet.

Minden pályázó egyetlen pályaművet nyújthat be.

A pályázók kizárólag saját alkotásukkal pályázhatnak.

A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá vállalja a felelősséget, hogy az általa benyújtott pályamű nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát, és a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályba nem ütközik.

A pályázó vállalja, hogy amennyiben pályaműve a Bíráló Bizottság által az antológiában való publikálásra kiválasztásra kerül, azt díjmentesen bocsátja a Kiírók rendelkezésére – az antológiában való közlésre.

A határidő után érkezett pályaműveket nem áll módunkban befogadni.

A pályázók a pályázat benyújtásával tudomásul veszik, hogy a Bíráló Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályadíjakat indokolt esetben ne ítélje oda.

A pályázók a pályázat benyújtásával engedélyezik, hogy alkotásuk a Kiírók által szervezett rendezvényeken, illetve a pályázattal kapcsolatos média-megjelenésekben részben vagy egészben szerepeljen.

A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírás feltételeit és a Bíráló Bizottság döntését a pályamunkák kiválasztásáról és rangsoráról. A Bíráló Bizottság döntésével kapcsolatban fellebbezésnek nincs helye.

6. A pályázat menete

A pályaműveket digitális formában kérjük megküldeni a lakatos@mkk.ro, valamint a varyopeter@yahoo.com ímélcímekre, párhuzamosan. A beküldő ímélcíme semmilyen formában nem tartalmazhatja vagy tükrözheti sem a kézirat szerzőjének nevét, sem más nevet. Ezen előírás megszegése a beküldőnek a pályázók sorából való kizárását vonja maga után, a pályamű nem kerül elbírálásra!

A Bíráló Bizottság döntése alapján érintett szerzőktől – a döntést követően – a pályamű beküldésekor használt ímélcímen kérjük a jelige feloldását, illetve a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását.

7. A pályázat időrendje

  • 2014. március 15. – a pályázat kihirdetése
  • 2014. szeptember 30. 16.00 óra – A pályaművek beérkezésének határideje
  • 2014. október 15. – a Bíráló Bizottsági döntés határideje
  • 2014. november 27., Bereck – díjkiosztó ünnepség, díjak átadása.

8. A Bíráló Bizottság és döntéshozatal

A pályaműveket 5 fős Bíráló Bizottság bírálja el.

A Bíráló Bizottság tagjai írók, költők, illetve a pályázatot kiíró intézmények 2 képviselője.

A Bíráló Bizottság többségi szavazással hozza döntését, munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság döntése végleges. A Bíráló Bizottság az értékelés során a művészi értéket és a relevanciát veszi figyelembe.

Kapcsolat: lakatos@mkk.ro