Pályázat Gárdonyi Géza mű illusztrálására profi képző- és iparművészek részére

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁSA
Alkotói támogatás a Gárdonyi-emlékévhez kapcsolódva, egy szabadon választott Gárdonyi Géza mű illusztrálására. Pályázók köre: professzionális képző-, és iparművészek.
Egy pályázó csak egy témával pályázhat.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013.szeptember 30.–2014. szeptember 
30.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 3,5 millió Ft.
Adható támogatás: 700.000 Ft.
Altéma kódszáma: 3902/253.
Pályázók köre: professzionális képző-, és iparművészek.
Egy pályázó csak egy témával pályázhat.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy aki 2013-ban az NKA bármely
kollégiumától már alkotói támogatásban részesült, nem nyújthat be pályázatot!
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013.szeptember 30.–2014. szeptember
30.
Finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Nevezési díj összeg/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen 5 000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát is –, de
minimum köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj
megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítás: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és
igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• alkotói támogatás.2
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:
1. a kiválasztott mű címe,
2. alkotói koncepció rövid ismertetése (max . ? oldal terjedelemben),
3. két grafikai lap végleges kidolgozása,
4. szakmai önéletrajz (1 oldal terjedelemben),
5. korábbi illusztrációs tevékenységről fotó-referenciaanyag 4-5 db (fotónként 500
Kb–1 Mb méretben),
6. az elkészítés időbeli munkaterve,
7. a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási
bizonylatmásolata,
8. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről.
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e.
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét
okozhatja!
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB
Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy
postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000
pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a
befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap
jobb felső sarkában lévő „adatlap-azonosító” (A…….. N………. ) számot és az altéma
kódszámát, továbbá az átutalási megbízás közleményrovatának végétől számított 7.
pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 KTK kódot.
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen a www.
nka.hu portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal kapcsolatos
információk” cím alatt leírtakat!
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes
tájékoztatónkban.
Elbírálás szempontjai:
• a pályázat szakmai színvonala és kidolgozottsága.
Elszámolásra vonatkozó előírások:
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását a felhasználói fiókon
keresztül kell benyújtani, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpont alatt
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
minimum 13 db véglegesen kidolgozott grafikai lap reprodukcióját digitális formában, a
képméret feltüntetésével cm-ben (500 Kb–1 Mb fotónként).
***3
TÁJÉKOZTATÁS
A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:
Pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat
esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve
érintettségről.
a./ A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden
pályázat esetén kötelező.
b./ Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján
érintettség fennáll, úgy “Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt az
adatlap 7. pontjában kell feltölteni. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi
linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a./ és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat
érvénytelenségét vonja maga után.
A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak
minősülnek. A hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell
tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi
portálon.
A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló
1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM
rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami
támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami
támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az SA.34770 (2012/N-2). számú
határozatában hagyott jóvá.
***
Felhívjuk pályázóink figyelmét
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
– a 66. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges
közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok,
beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban
megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet.
– a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés
felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének
biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás
teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt
biztosítékait az Ávr. 77.§-a részletesen tartalmazza.
– a 78. § (5a) bekezdése alapján: kizárólag részletekben lehet az olyan előfinanszírozással
biztosított költségvetési támogatást kifizetni, amelynek összege meghaladja a három
millió forintot. E rendelkezést nem kell alkalmazni az egyházak részére nyújtott
költségvetési támogatásokra, valamint olyan esetekben ahol a támogatott tevékenység
időtartama nem éri el a hatvan napot. 4
A 78. § (9a) bekezdése alapján: a három millió forintot meghaladó összegű
utófinanszírozással biztosított költségvetési támogatások esetén előleg kifizetésére egy
vagy több részletben is sor kerülhet. Ha az előleg kifizetésére több részletben kerül sor, a
kifizetés feltétele az előző előleg felhasználásnak igazolása vagy annak a 84. § (4a)
bekezdése szerinti visszafizetése.
– a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a
tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének
arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem
kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított
valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, és nem
haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– a 84. § (4a) bekezdése alapján: a 78. § (5a) és (9a) bekezdése szerinti költségvetési
támogatás esetén, a támogató külön döntése nélkül is köteles a kedvezményezett a
számára kifizetett költségvetési támogatást visszafizetni, ha annak a támogatott
tevékenységgel összefüggő felhasználásról a részére történő kifizetést követő 30 napon
belül nem gondoskodott. Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét a
költségvetési támogatás felhasználására rendelkezésére álló határidőn belül nem teljesíti
a költségvetési támogatás részére történő folyósításának napjától a felhasználása vagy
visszafizetése napjáig a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti kamatot fizet.
(4b) Ha a kedvezményezett a költségvetési támogatást a (4a) bekezdés szabályai szerint
visszafizeti, a kedvezményezett által korábban benyújtott és a támogató által elfogadott
finanszírozási tervet módosítani kell. A visszafizetett költségvetési támogatás a
módosított finanszírozási tervben foglaltak szerint bocsátható ismételten a
kedvezményezett rendelkezésére.
A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel
együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját
költségek szerepelhetnek.
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint
visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el!
A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott
jogcímekre használhatja fel, a szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv
szerint.
A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási
költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása
alapján igazolni kell.
Pályázati adatlapot kitölteni a portál („pályáztatás” cím alatt) „Aktuális pályázati
felhívások” menüpontban található felhívások elején lévő „Adatlap kitöltése” link
megnyitásával lehet. „ Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon „Kitöltési
segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként
benyújtani nem lehet.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje
szabályozza, amely megtalálható az NKA-portál jogszabályok menüpont alatt.
***5
Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül
2013. október 10-én, éjfélig lehet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált
felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál
regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható,
de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell
juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek
meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi
dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.
Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási
határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.
A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon
kaphatnak.
A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül
történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az
NKA-portál felhasználói fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága
a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés
megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés
megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr 76.§-a
részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető
támogatási szerződés.
Vizuális Művészetek Kollégiuma