Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása

A pályázat kiírója: a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest
A pályázók köre:
 alapítványok, fjúsági szervezetek, jogi személyek, közhasznú szervezetek , nonprofit szervezetek, polgári társulások
Pályázható összeg
: max. 1.000.000,- Ft
Beadási határidő: 
2012. május 2.

Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével – kizárólag Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló – rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek- és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek- és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.
A pályázati program keretében választható programtípusok: ifjúsági programok, programsorozatok (szakmai műhelyek, találkozók, tanulmányutak, tapasztalatcserék, helyi párbeszéd elősegítése stb.). A tervezett programok minden esetben egy fejlesztő folyamat részeként valósíthatók meg, ahol az adott program vagy program sorozat közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek megvalósítását.
Jelen pályázati kiírás keretében sportrendezvények, – táborok és képzési programok megvalósítására nincs lehetőség.

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével. A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően 30 napon belül utalja át. A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg, a saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el.
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. június 1. és 2013. április 30. közé eső időszak. 
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Jelen pályázati kiírás keretében önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági közösségek pályázhatnak, amelyek rendelkeznek Magyarországon jogi
személyiséggel rendelkező befogadó szervezettel (társadalmi szervezetek, alapítványok – kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek -, egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények, és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok), amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
– gyermek- és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
– gyermek- és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
– gyermek- és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
– a gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban, továbbá, amelyek a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
– a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett
– az előző években más magyarországi szervezettől, intézménytől azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el
– korábban megítélt magyarországi támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben
– nem rendelkezik befogadó nyilatkozattal, vagy a befogadó magyarországi szervezet nem felel meg az útmutatóban foglalt feltételeknek
– a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez
rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím).

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2012. május 2. (23.59 óra)

A pályázat beérkezését követően egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. 
A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras- miniszterium és a http://www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. június 18.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Információk:
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet címe:
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
tel.: (06-1) 237 6782
e-mail: palyazat@ncsszi.hu

NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság regionális irodája:
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
tel.: 06-46-506-348
fax: 06-46-506-347
e-mail: emriszi@mobilitas.hu