Jazyk a identita – práva národnostných menšín u nás a v Európe

Na webovej stránke www.vicepremier.sk  je už zverejnený aj návrh novely zákona o používaní jazyka národnostných menšín za účelom verejnej diskusie!

A www.vicepremier.sk honlapon közzétett kisebbséginyelvtörvény-tervezetet november 16-tól december 15-ig társadalmi vitára bocsátották, észrevételeiket az ott megadott elérhetőségeken megtehetik.

Na webovej stránke www.vicepremier.sk  je už zverejnený aj návrh novely zákona o používaní jazyka národnostných menšín za účelom verejnej diskusie!

A www.vicepremier.sk honlapon közzétett kisebbséginyelvtörvény-tervezetet november 16-tól december 15-ig társadalmi vitára bocsátották, észrevételeiket az ott megadott elérhetőségeken megtehetik.

Podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel organizuje v stredu 24. novembra 2010 od 8.30 h v bratislavskom Hoteli Bôrik medzinárodnú konferenciu JAZYK A IDENTITA – práva národnostných menšín u nás a v Európe. Na konferencii vystúpia poprední odborníci venujúci sa tejto problematike. V prípade, že máte záujem zúčastniť sa na konferencii a vypočuť si referáty a diskusiu, zaregistrujte sa, prosím, do piatka 19. novembra 2010 na e-mailovej adrese: vicepremier@vlada.gov.sk

 

 Program medzinárodnej konferencie o postavení národnostných menšín
Hotel Bôrik, Bratislava, 24. novembra 2010, od 8:30 h

Jazyk a identita – práva národnostných menšín u nás a v Európe

Konferencia organizovaná podpredsedom vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfom Chmelom poskytne priestor slovenským a európskym odborníkom s cieľom podporiť diskusiu o národnostných menšinách, ich právach a používaní materinských jazykov, aby sa zvýšilo povedomie odbornej aj širokej verejnosti o tejto dôležitej problematike. Diskusné panely Postavenie tradičných národnostných menšín a Jazykové práva národnostných menšín upriamia pozornosť na domáce aj európske súvislosti práv národnostných menšín.
1.panel: Postavenie tradičných národnostných menšín
moderuje: Martin Bútora
09:00  otvárací prejav – Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
09:30 – Alexander Bröstl, bývalý člen Ústavného súdu SR, bývalý člen monitorovacieho výboru ECHRMJ Rady Európy, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
10:00 – Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), Bratislava 
prestávka 10:20 – 10:35 h
10:35 – Jan Diedrichsen, riaditeľ Federálnej únie európskych národnostných menšín (FUEN), Flensburg
10:55 – Eugenie Trützschler von Falkenstein, Nadácia Ettersberg, Weimar
11:15 – Zuza Kumanová, Občianske združenie In minorita, Bratislava
11:30 – Mikuláš Mušinka, predseda Asociácie ukrajinistov Slovenska, Prešov
11:45 – Zoltán Bara, hovorca Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku, Šamorín
Diskusia
Obed 12:30 – 13:30 h

2. panel: Jazykové práva národnostných menšín
moderuje: Juraj Buzalka
13:30 – Pavol Holländer, podpredseda Ústavného súdu Českej republiky, Brno
14:00 – Jose Arraiza, hlavný právny poradca, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Haag
14:30 – Juraj Dolník, Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
14:50 – Zsuzsanna Lampl, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
15:10 – Tímea Tóth, Študentská sieť – Diákhálózat, Fakulta manažmentu Univerzity Komenského, Bratislava
Magda Mészáros, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prestávka 15:40 – 16:00 h
16:00 – Ivan Bandurič, Rusínska obroda na Slovensku, Bardejov
16:15Slavomír Ondrejovič, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Diskusia
recepcia od 17.00 h
Ďakujeme a tešíme sa na Váš záujem aj prípadnú účasť na konferencii.