Pályázati felhívás a “Népművészet Ifjú Mestere” cím elnyerésére

 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ösztönözni kívánja a fiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét; a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintett szakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a “Népművészet Ifjú Mestere” cím elnyerésére (2010. április 19-ig beérkezően). Az elismeréseket a többször módosított 3/1999. (II. 24.), az oktatási és kulturális miniszter által adományozható művészeti és egyéb díjakról szóló NKÖM rendelet 16.§ (1-4.) pontjai alapján az augusztus 20-i ünnepségek során nyújtják át az arra érdemes pályázóknak. Pályázati feltételek a 2010. évben:

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
 
I. Előadóművészet
 • hangszeres népzene
 • népdal
 • néptánc
 • népmese
II. Tárgyi alkotóművészet
 • fazekas
 • faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
 • gyermekjáték-készítő
 • kovács
 • népi bútorműves
 • népi ékszer – készítő (fém, gyöngy, lószőr)
 • szűcs, bőrműves
 • rézműves
 • szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó
 • tojásfestő
 • mézeskalács-készítő
 • textil-hímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő,
 • csipke-készítő, kékfestő
 • népművészeti forma- és motívumkincset hordozó
 • nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője
 • a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő
 • hangszerek, hangkeltő eszközök készítője
Pályázati követelmények
 
I. Általános feltételek
 
A részvétel alapfeltétele – a 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 16.§ (1-4.) pontjainak értelmében – minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor, az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10 oldal terjedelmű dolgozat.
 
Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai – művészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, jövőbeni tervei, célkitűzései.)
 
A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot. Ennek témája lehet:
 • előadóművészeti kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződő személyes élményeit is.
 • tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is!
A dolgozatokat legalább 10 oldal (13-as betűnagyság, 1,5-es sortávolság / 10 ezer karakter) terjedelemben, gépelt / nyomtatott, fűzött formában, két példányban kérjük benyújtani. Kérjük, akinek módjában áll, elektronikus változatot is küldjön be a Hagyományok Háza illetékes munkatársának. Az ehhez szükséges információk a www.hagyomanyokhaza.hu/hh/palyazatok/ címen találhatók. A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről minden pályázó írásos értékelést kap. Előadóművészeti kategóriában a megfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a gyakorlati bemutatkozásnak! (Segítségképpen lehetőséget biztosítunk a korábbi évek elfogadott dolgozatainak megtekintésére.)
 
II. Speciális feltételek
 
Gyakorlati megmérettetés:
I. ELŐADÓMŰVÉSZETI kategórián belül:
 • HANGSZERES NÉPZENE ÉS NÉPDAL esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból (dunántúli, felsőmagyarországi, nagyalföldi, erdélyi, moldvai – ld. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv 38. oldal) három különböző tájegység anyagával készüljön. (A kisebb területen elterjedt hangszerek esetében – pl. tekerő, koboz, tambura stb. – a dialektusok szerinti jártasság számonkérését természetesen az adott hangszerek sajátosságainak megfelelően kell értelmezni.) A háromból két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a fennmaradt két dialektusból.
 • Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak:
 • hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.
 • Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen erre az előbb felsorolt hangszereseknek is lehetőségük van, amennyiben nem kívánnak szólistaként indulni.)
 • A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen.
 • NÉPTÁNC kategóriában pályázni egyénileg, illetve párban lehet. /Az erre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázók külön-külön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatot adjanak be!/ A pályázó a három nagy táncdialektus (dunai, tiszai, erdélyi – ld. Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok 20-27., 56-130. oldal) egy-egy általa választott tájegységének jellemző tánctípusaival készüljön. Ezekből két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen, a tájegységnek megfelelő viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat a zsűri választja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tájegységi jártasságának felmérését szolgálja.)
 • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai – hangszeresek, énekesek, táncosok egyaránt – három (egyenként kb. 5 perces) produkcióval készüljenek. Ebből egy értelemszerűen a dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másik kettő lehet két különböző dialektusból származó magyar-, és / vagy anyaországi. A dialektus-beosztást természetesen az adott táncanyagnak megfelelően kell értelmezni. A három műsorszámból kettőt kell közönség előtt, előadásszerűen (táncosoknak a tájegységnek megfelelő viseletben) bemutatniuk. Az egyik a dolgozata témájául választott nemzetiségi anyag, a másikat a zsűri jelöli ki a helyszínen. (A határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)
 • Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítunk, a különleges igényeket kérjük külön, előre jelezni!
 • NÉPMESE kategóriában a pályázónak két szöveget kell – a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetve a gyűjtött anyagnak megfelelően – közönség előtt elmondania (lásd: Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya). Az egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmese különböző, fontosabb műfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese, igaztörténet). (Lásd: Néprajzi Lexikon III. 739.)”
II. A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategóriában a pályázónak választott szakágában 5 egyedi tárgyat, vagy egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot, vagy egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie, kivétel ez alól a tojásfestő kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázati anyagot kell beadnia.
Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgyegyüttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú fényképeket küldjenek be. Bútorkészítők – amennyiben lehetőségük van a beszállításra – teljes bútoregyüttessel pályázzanak. Ha ez nem megoldható, akkor a szemléletes A/4 -es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat beküldeni szíveskedjenek. Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.
Ha a beadott pályázati anyag száma nagymértékben eltér a kiírástól, a pályázati anyagot a zsűri elutasíthatja az értékelésen.
A beadott tárgyakból -a zsűri értékelése alapján- kiállítás kerül megrendezésre augusztus közepén. A beadott tárgyak visszaadására- amennyiben kiállításra kerültek- csak a kiállítás bontását követően kerülhet sor.
 
III. A pályázatok benyújtása
 
A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2010. április 19-ig beérkezően kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére (1011 Budapest, Corvin tér 8.) postai úton, vagy személyesen (munkanapokon H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között). Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot is.
 
IV. A pályázatok értékelése
 
A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése (konzultáció a zsűrivel) május közepén-végén várható. Az értékelés pontos időpontjáról a Hagyományok Háza értesíti a pályázókat.
 
Az előadóművészeti kategóriában a színpadi megmérettetés valamennyi pályázónak egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi még azon a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos – várhatóan május végi – időpontjáról a Hagyományok Háza a dolgozatok értékelése után értesíti a pályázókat.
 
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai a 225-6086-os (népzene, néptánc), a 225-6053-as (népmese), illetve a 225-6065-os (kézművesség) telefonszámon, munkanapokon (H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között).
 
Dr. Hiller István sk.
oktatási és kulturális miniszter