Gesto pre tvoje mesto: young4BA

young4BA finančne podporí dobré nápady mladých ľudí v Bratislave. Pošli nám svoj nápad aj ty!
Prečítaj si podmienky na získanie grantu:

Kto môže žiadať o grant?

– jednotlivci a neformálne skupiny mladých ľudí (vo veku od 15 do 26 rokov)

– mimovládne organizácie (realizačný tím projektu tvoria mladí ľudia vo veku od 15 do 26 rokov)

Cieľová skupina – pre koho je projekt určený?

– ľudia žijúci v Bratislave bez rozdielu veku (deti, mládež, dospelí, seniori)

Časové a priestorové vymedzenie projektu:

– máj – august 2010 (projekt musí byť vyúčtovaný do 20. augusta 2010)

– realizácia projektu na území mesta Bratislava

Oblasti podpory:

– verejnoprospešný projekt rôznej oblasti (životné prostredie, zdravie, vzdelávanie, umenie, tradičná kultúra, šport, veda a technika, sociálne a komunitné projekty)

Maximálna výška podpory projektu:

– 350 € (celková suma na rozdelenie je 3 500 €)

Grant je určený na materiálne zabezpečenie projektu:

– spotrebný a tvorivý materiál

– stavebný materiál

– športové potreby

– prenájom sály, aparatúry, projektora na konkrétnu aktivitu, akciu, podujatie

– propagácia – materiál na jej výrobu – papier, toner, farby, tlač

– cestovné, ak je podstatou projektu

Z grantu nie je možné hradiť:

– dlhodobé prenájmy, energie

– platy a honoráre

– občerstvenie, stravné

– ceny do tomboly a súťaží

– komunikačné náklady – telefón a poštovné

– cestovné

– spätné financovanie projektov, aktivít

Kritériá hodnotenia projektov:

– verejnoprospešnosť

– originalita

– realizovateľnosť

– dlhodobý efekt

Výsledky hodnotenia projektov budú známe začiatkom mája 2009 a oznámené žiadateľom.

Každý projekt musí byť konzultovaný (osobne, telefonicky alebo emailom) so zástupcom young4BA ešte pred jeho podaním. Kontaktovať nás môžeš emailom young4ba@gmail.com alebo na telefónnom čísle 02/5464 8004.

Uzávierka prijímania projektov

– 15. apríl 2010 (štvrtok)

Kompletný grantový formulár je potrebné poslať v elektronickej verzii na young4ba@gmail.com a zaslať alebo osobne priniesť v 2 tlačených kópiách do štvrtka 15. apríla 2010. Rozhodujúca je pečiatka pošty.

Grantový formulár na stiahnutie (doc)

Kontaktná adresa: Komunitná nadácia Bratislava – young4BA, Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Proces hodnotenia projektov: V 2. polovici apríla tím young4BA skontroluje kompletnosť žiadostí, posúdi splnenie grantových kritérií a rozhodne o pridelení grantov vybraným projektom. Vybrané projekty následne schváli Správna rada Komunitnej nadácie Bratislava. O výsledkoch hodnotenie budeme všetkých žiadateľov informovať emailom alebo telefonicky.

Proces poskytnutia grantu: Na prelome apríla a mája uzavrieme darovacie zmluvy medzi Komunitnou nadáciou Bratislava a obdarovanými organizáciami či osobami. Grant bude poskytnutý obdarovaným v dvoch splátkach. V 1. polovici mája po podpise darovacej zmluvy oboma stranami poskytne nadácia obdarovanému 80% daru. Zvyšných 20% daru poskytne obdarovanému po predložení záverečnej správy z realizácie projektu a riadneho finančného vyúčtovania plnej sumy daru. Záverečnú správu a vyúčtovanie plnej sumy grantu je potrebné predložiť do 20. augusta 2010. Pri spracovaní záverečnej správy z projektu, prosíme, použi tento formulár (doc). Nájdeš v ňom všetky potrebné inštrukcie, ako správu a vyúčtovanie pripraviť.

http://www.young4ba.sk/index.htm