Állítsátok meg a Kő tér eladását – tiltakozó akció Pozsonyban

Nedovoľme predaj Kamenného námestia! Pridajte sa k otvorenému listu primátorovi Bratislavy aj vy!Ak sa chcete pripojiť k signatárom výzvy, vyplňte formulár pod textom!

Otvorený list primátorovi Bratislavy doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, Csc. a poslancom mestského zastupiteľstva

V mene nižšie uvedených občianskych združení, organizácií i jednotlivcov a obyvateľov Bratislavy, sa na Vás obraciame s výzvou na zastavenie predaja verejného priestoru na Kamennom námestí v Bratislave, keďže do programu rokovania mestského zastupiteľstva dňa 24. 10. 2013 bol v bode č. 22 zaradený návrh na predaj pozemkov námestia vo vlastníctve mesta súkromnému investorovi.

Ako organizácie združujúce odborníkov v oblasti rozvoja mestských priestranstiev, histórie a teórie architektúry a širokú laickú verejnosť participujúcu na rozvoji predmetnej lokality, ako aj užívateľov tohto dôležitého priestoru v centre Bratislavy, považujeme za nevyhnutné Vás upozorniť na nebezpečie vyplývajúce z tohto kroku. Ak sa predaj námestia zrealizuje, bude to bezprecedentný zásah do koncepcie verejných priestranstiev mesta a v dlhodobom horizonte vážne ohrozí infraštrukturálny, urbánny, ale najmä sociálny rozvoj Bratislavy.

Plánovaný predaj ohrozuje existenciu námestia, ktoré je momentálne bez obmedzení aktívne využívané širokou verejnosťou, navyše v poslednom období oživované niekoľkými občianskymi iniciatívami. Predajom sa poruší integrita centrálneho mestského priestoru bezprostredne susediaceho s hmotným architektonickým dedičstvom, ktoré na základe aktivít a výskumov odborníkov dlhodobo ašpiruje na zápis medzi národné kultúrne pamiatky SR. Predaj súkromnému vlastníkovi bez jasnej predstavy o podobe jeho investičných zámerov znemožní do budúcnosti akúkoľvek participáciu verejnosti a obyvateľov Bratislavy na podobe tohto priestoru a rovnako v tejto veci zviaže ruky samotnej samospráve. Nesystematický prístup a neschopnosť mesta zabezpečiť starostlivosť o tento verejný priestor vo vlastnej réžii sa nesmie stať argumentom na jeho odpredaj. Na zlepšení verejného priestoru sa môže podieľať aj súkromný sektor, ale za vopred vymedzených pravidiel, adekvátnej regulácie a s konkrétnym návrhom.

Nepridajte sa k Vašim predchodcom, ktorí za podobných okolností obrali obyvateľov Bratislavy o možnosť rozhodovať o priestore, ktorý využívali. Nedopusťte, aby sa scenár PKO a Podhradia zopakoval v samom srdci mesta, ktoré je dnes aj napriek problémom aktívnym verejným priestranstvom.

Sme za diskusiu o osude Kamenného námestia, avšak na čestnej úrovni, pri ktorej obyvatelia, ktorým je mesto domovom, budú súčasťou rozhodovania o jeho budúcej podobe. Ako primátor mesta, prvý medzi rovnými, neberte obyvateľom, ktorí Vám zverili mandát, to posledné, čo im ako užívateľom mesta ostáva: pôdu pod nohami. Neoberajte občanov o verejný priestor, ktorý užívajú, ulice, ktorými kráčajú, námestia, na ktorých sa stretávajú. Zastavte predaj Kamenného námestia, nech nie je precedensom pre osud verejného priestoru Bratislavy.

Na základe vyššie uvedeného Vás, vážený pán primátor, poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva, žiadame:

  • zastaviť predaj Kamenného námestia v Bratislave s okamžitou platnosťou,
  • zachovať verejné vlastníctvo a verejný charakter priestoru Kamenného námestia v plnej miere,
  • revitalizovať námestie v réžii mesta s participáciou širokej i odbornej verejnosti na procese jeho obnovy.

Signatári výzvy:

Mgr. art. Martin Zaiček – Archimera, o. z.

Mgr. art. Dominika Belanská – Námestie pre ľudí, občianska iniciatíva

Mgr. Zoja Droppová – Spolok architektov Slovenska; Platforma Staré Mesto

doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková – DOCOMOMO Slovakia; Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV

Mgr. Peter Szalay, PhD. – DOCOMOMO Slovakia; Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV

Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. – DOCOMOMO Slovakia; Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV

M. arch. Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD. – DOCOMOMO Slovakia; Oddelenie

architektúry ÚSTARCH SAV

Ing. arch. Katarína Andrášiová, PhD. – DOCOMOMO Slovakia; Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV

Ing. Katarína Šimončičová, st. – Bratislava otvorene, občianska iniciatíva; MV SZOPK Bratislava, o. z.

Ing. arch. Zora Pauliniová – Cyklokoalícia, o. z., Námestie pre ľudí, občianska iniciatíva

Branislav Bibel – Námestie pre ľudí, občianska iniciatíva

Mgr. art. Zuzana Žúžiová, PhD. – Námestie pre ľudí, občianska iniciatíva

Igor Polakovič – živnostník, aktívny občan

Ing. arch. Branislav Lackovič, architekt

Ivor Švihran – M_P_BA

MSc. Veronika Kovácsová, urbanistka

Mgr. art. Oto Hudec, výtvarník

Ing. arch. Marek Zajac, architekt

a ďalší občania a občianky.

Vyhradzujeme si právo dodatočného doplnenia zoznamu signatárov verejnej výzvy.

V Bratislave, 20. 10. 2013