Mi a Ponta-kormány terve a kisebbségekkel?

A ROMÁN KORMÁNYPROGRAM

A kisebbségek jogállására vonatkozó kerettörvény, a közszolgálati rádióban és tévében egész napos magyar adás beindítása is szerepel az USL 2013-2016-os kormányzati ciklusra vonatkozó kormányprogramjában.

A kisebbségek jogállására vonatkozó kerettörvény elfogadása, a kisebbségi egyházi és közösségi ingatlanok visszaszolgáltatási folyamatának felgyorsítása is szerepel az USL 2013-2016-os kormányzati ciklusra vonatkozó kormányprogramjában. Emellett azt is vállalják, hogy a közszolgálati televízióban és rádióban egész napos magyar adást biztosítanak. 

A kormányprogram alapelveit tartalmazó szövegrészben a dokumentum kidolgozói leszögezték: a kormány szerepet vállal abban, hogy a kisebbségek szabadon gyakorolhassák és fejleszthessék nemzeti identitásuk. „A kisebbségi politika alapelvei a nemzeti, a kulturális, a vallási, a nyelvi jogi identitás fejlesztése, a diszkrimináció visszaszorítása és a tolerancia népszerűsítése, a szélsőségesség, sovinizmus, antiszemitizmus minden formájának a felszámolása” – áll a dokumentumban. 

A kormány vállalta továbbá a roma kisebbség anyagi felzárkóztatásának elősegítését, és hangsúlyozza: a multikulturalitás Románia egyik alapértéke, ennek szellemében fogadnák el 
a kisebbségi kerettörvényt, 
és támogatnák a kerettörvény gyakorlatba ültetéséhez szükséges intézményrendszer létrejöttét. A nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási kérdésköre kapcsán a kormány vállalja, hogy a egy újabb jogszabállyal egészíti ki a jelenleg is érvényben levő oktatási törvényt – a jogszabály elfogadását a kisebbségek képviselőivel történő konzultáció előzné meg. 

A kormány továbbá vállalja egy törvény kidolgozását, amely az anyanyelv-használatot segíti elő az állam dekoncentrált intézményeiben, további kormányzati intézkedéseket foganatosítana és jogszabályokat dolgozna ki a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvi Jogok Európai Chartáját ratifikáló törvény életbe léptetését illetően. 

Megfelelő mértékű finanszírozást is ígér a Kisebbségkutató Intézet számára. Gyakorlatba ültetné az oktatási törvénynek az anyanyelvi oktatásra vonatkozó passzusait, megerősítené a törvényhozói és kormányzati struktúrákban a nemzeti kisebbségek arányos képviseletét biztosító intézményes keretet mind központi, mind helyi szinten. Az ígéretek között szerepel, hogy figyelembe veszi 
a különböző régiók hagyományait és kultúráját 
a regionális átszervezés eltervezése és kivitelezése során. Projektalapú finanszírozást nyújtana az etnikai és kulturális diverzitás népszerűsítésére, az előítéletek lebontása és a közös értékek hangsúlyozása érdekében. 

A programban megállapítják, a romakérdés egy külön terület: a közösséget sújtó problémák kezelése és társadalmi felzárkóztatása egyrészt belföldi erőfeszítéseket igényel, másrészt az európai hatóságokkal egybehangolt akcióterv révén kezdődhet el. A romastratégiát 
célzott programok révén 
fogják gyakorlatba ültetni, különös tekintettel a szélsőséges szegénységben élő romákra. 

A program előírja az önkormányzatok és a roma közösségek közötti életképes partnerségi kapcsolatok megkötését, továbbá a romák által lakott telkek és ingatlanok tulajdonjogi viszonyának rendezését, a lakások tatarozását és a közművekhez való csatlakoztatását. Továbbá hangsúlyt fektetnének a romák munkaerőpiaci integrációjára, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük elősegítésére, az iskolaelhagyás megfékezésére, a művészeti értékeik népszerűsítésére, állampolgári nevelésükre, és a bűnözés megelőzésére. 

A kisebbségi oktatást 
és hátrányos helyzetű társadalmi kategóriák iskoláztatását egy külön fejezetben tárgyalja az USL kormányprogramja. 

A program előírásai szerint a következő periódusban a kormány kiemelten figyel a román nyelv és az anyanyelv elsajátítása feltételeinek megteremtésére a diákok számára, és az anyanyelvi oktatás minőségének a javítására is. A roma közösség esetében oktatási mediátorok hálózatának a kialakítását rendeli el, akiknek az lesz a dolguk, hogy a roma gyerekeknek a kötelező oktatásban való részvételét elősegítsék. 

Ösztönöznék továbbá a kisebbségi tanerőképzést, a kisebbségi didaktikai anyagok, tankönyvek kidolgozását és kiadását, illetve a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok felsőoktatásban való részvételét is, különös tekintettel a roma fiatalokra. (K. M.; Transindex, XII. 21.)