Lorántffy Zsuzsanna és II. Rákóczi Ferenc

A Kassai Polgári Klub (KPK) Lorántffy Zsuzsanna (1600–1660) születésének 410. és halálának 350., valamint II. Rákóczi Ferenc halálának 275. évfordulója alkalmából kamarakiállítással egybekötött emlékestet rendez a Nemzetiségek Klubjában és Márai Sándor Emlékszobában (Mészáros utca 35. sz.), melyre 2010. március 25-én, csütörtökön 17.00 órakor kerül sor. Előadó: Balassa Zoltán.

Nagyböjti hagyományok

Részlet Jó­kai Má­ria Ham­va­zó­szer­dá­tól Szent Ivá­nig Nyitra vi­dé­kén című könyvéből, amely Ürge Mária emlékének ajánlva jelent meg 2003-ban. A szokások után érdekes felidézni a Zoborvidék hagyományos ételeit és azok készítési módját is…

Nagy­böjt

Hús­ha­gyó kedd be­fe­jez­té­vel, ham­va­zó­szer­dán kez­de­tét vet­te a negy­ven­na­pos nagy­böjt. A fa­lu­si em­ber éle­té­ben, kü­lö­nö­sen a ka­to­li­kus vi­dé­ken, egész sor til­tást, ti­lal­mat je­len­tett. Kül­ső jel­ként mind­ez az öl­töz­kö­dés­ben mu­tat­ko­zott meg.
Böjt­ben mink min­dig min­den va­sár­nap fe­ke­té­be jár­tunk, mi­kor lány vótam, ak­kor is, sőt aki­nek vót fes­tős ru­há­ja, az ab­ba, mert az a nagy gyász­nak a je­le, és mink böjt­ben gyá­szol­tunk.
(Vicsápapáti, 1985, Machóné Buday Bor­bá­la, sz. 1925)

Olvass továbbNagyböjti hagyományok