VI. Magyar Katolikus Nap, Deáki

VI. Magyar Katolikus Nap, Deáki