Miklósi Péter: Faggató – könyvbemutató

A Vámbéry Polgári Társulás tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
Miklósi Péter: Faggató című könyvének bemutatójára
A kiadványt bemutatja: Molnár Norbert, az Új Szó főszerkesztője
Az estet vezeti: Nagy Erika, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának titkára
A kötetben szereplők: Antala Éva, Bandor Éva, Bauer Győző, Bolemant Lilla, Bordás Sándor, Bukovszky László, Burián László, Cs. Tóth Erzsébet, Duba Gyula, Fabó Tibor, Fejes Károly, Gágyor Péter, Gombík Róbert, Gombos Ilona, Görföl Jenő, Gyurgyík László, Haid Katalin, H. Mészáros Erzsébet, Horváth Zoltán, Jókai Mária, Kecskés Mária, Korpás András, Kovács Magda, Kucman Eta, Lampl Zsuzsanna, Lang Tamás, László Béla, Lőrincz Margit, Mayer Judit, Motesíky Árpád, Mozgay Béla, Nagy Péter, Quittner János, Rácz Olivér, Rácz Tibor, Szabó Mónika, Takács András, Tóth Elemér, Tóth Tibor, Újváry László, Vadkerty katalin, Várszegi Asztrik, Vas Ottó, Zászlós Gábor

Nagyböjti hagyományok

Részlet Jó­kai Má­ria Ham­va­zó­szer­dá­tól Szent Ivá­nig Nyitra vi­dé­kén című könyvéből, amely Ürge Mária emlékének ajánlva jelent meg 2003-ban. A szokások után érdekes felidézni a Zoborvidék hagyományos ételeit és azok készítési módját is…

Nagy­böjt

Hús­ha­gyó kedd be­fe­jez­té­vel, ham­va­zó­szer­dán kez­de­tét vet­te a negy­ven­na­pos nagy­böjt. A fa­lu­si em­ber éle­té­ben, kü­lö­nö­sen a ka­to­li­kus vi­dé­ken, egész sor til­tást, ti­lal­mat je­len­tett. Kül­ső jel­ként mind­ez az öl­töz­kö­dés­ben mu­tat­ko­zott meg.
Böjt­ben mink min­dig min­den va­sár­nap fe­ke­té­be jár­tunk, mi­kor lány vótam, ak­kor is, sőt aki­nek vót fes­tős ru­há­ja, az ab­ba, mert az a nagy gyász­nak a je­le, és mink böjt­ben gyá­szol­tunk.
(Vicsápapáti, 1985, Machóné Buday Bor­bá­la, sz. 1925)

Olvass továbbNagyböjti hagyományok